مقاله مصيبت منابع يا نهادها: مطالعه موردي کشورهاي صادرکننده نفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۲۰۵ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: مصيبت منابع يا نهادها: مطالعه موردي کشورهاي صادرکننده نفت
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد
مقاله رانت اقتصادي
مقاله نقش دولت
مقاله درآمدهاي نفتي
مقاله رانت جويي
مقاله کشورهاي صادرکننده نفت
مقاله مصيبت منابع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآرا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشمي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاده نصرآبادي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع مقاله حاضر بررسي نقش نهادها و ساختارهاي حاکم در يک کشور در نوع و نحوه اثرگذاري درآمدهاي نفتي بر رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي صادرکننده نفت است. پرسش اساسي اين است که آيا منابع طبيعي مانند نفت، ذاتا موجب کاهش رشد اقتصادي و بروز مصيبت در يک کشور مي شوند، يا اينکه اين چارچوب نهادي- ساختاري حاکم در يک کشور و تعامل ميان اين چارچوب و رانت حاصل از منابع نفتي است که تعيين  مي کند نفت براي يک کشور مصيبت خواهد بود يا موهبت؛ روش شناسي مطالعه حاضر بر اساس مدل هاي اقتصادسنجي پانل بر مبناي اطلاعات دوره ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ براي ۲۳ کشور مهم صادرکننده نفت است.
فرضيه اصلي تحقيق اين است که متغيير کليدي و تعيين کننده در تبديل رانت حاصل از منابع نفتي به مصيبت يا موهبت، کيفيت نهادي حاکم در کشورهاي صادرکننده نفت است. در واقع پديده مصيبت منابع در کشورهايي روي مي دهد که شاخص کيفيت نهادي آنها پايين تر از يک حد آستانه براي اين شاخص نهادي است و نتايج مطالعه حاضر اين فرضيه را تاييد مي نمايد. به علاوه شاخص کيفيت نهادي ايران کمتر از حد آستانه مذکور بوده و احتمالا در ايران منابع نفتي مصيبت بوده است.