سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
پریسا مصفا – کارشناس ارشدزبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران

چکیده:
ادبیات پایداری یکی ازژانرهای ادبی ازدیرباز تاکنون بوده است ادبیات مقاومت درگذشته باعنوان حماسه و بامضمون دلاوری پهلوانان غیرملموس ظهور کرده بود درحالیکه امروزه این عنوان را میتوان به حماسه افرینان ملموس و حقیقی اختصاص دارد تحولات اجتماعی و سیاسی عهدحاضر زمینه ای را برای تحول و دگرگونی دیدگاه شاعران فراهم کردها ست اهل قلم باتوجه به نیازی که درجامعه خود احساس میکنند لبه به سخن می گشایند شاعران ادبایت پایداری زبانی قاطع و برنده دارند این گروه ادبیات را ابزاری برای بیان وقایع تاریخی بایاددلاوریها و پهلوانی های با کلامی گاه معترض و گاه مملو ازامید برگزیده اند ادبیات مقاومت به مثابه سلاح قدرتمندی دراختیار نویسندگان بوده است که درکشاکش تهاجم قدرتها بااستفاده ازسلاح سخن سعی دراگاهی و بیداری مردم و تداوم ملتها داشته است ادبیات پایداری ثمره اختناق و خفقان و نبود ازادی درجامعه بوده است