سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید رضا هاشمی نسب زواره – کارشناس ارشد مهندسی نفت، دانشگاه تربیت مدرس، گروه تحقیقاتی نفت، گاز و
ولی احمد سجادیان – استادیار مهندسی نفت، شرکت نفت و گاز اروندان
علی حسنی – کارشناس ارشد شرکت مهندسی و توسعه نفت

چکیده:

ژل پلیمرها زمانی بوجود می آیند که پلیمر خشک با آب مخلوط شده و با یک یونی فلزی به عنوان عامل پیوند ترکیب شود؛ در
حقیقت پلیمرها و عوامل پیوند در محلول های آبی، به منظور کاهش تراوایی نسبت به آب به داخل مخزن تزریق می شود . ژل
پلیمرها ها به سادگی با اضافه کردن محلولها و عوامل پیوند شیمیایی به محلولهای آبدار پلیمری تبدیل می شوند . بطورکلی ژل
۹۸ % آنها را آب همراه با نگه دارنده های شیمیایی با قیمتهای پایین تشکیل ‐۹۹/ پلیمرها نسبتًا ارزان و کم قیمت می باشند زیرا ۷
می دهد . در این مطالعه ترکیبات مختلف ژل پلیمرها مورد آزمایش قرار گرفته و تأثیر پارامترهای مختلف مخصوصا دما و فشار بر
روی آنها بررسی شد ه است . همچنین ترکیبهای مناسب با شرایط مخازن هیدروکربوری کشور برای کاربرد درصنایع نفت پیشنهاد
شده است . در این مقاله نتایج تستهای آزمایشگاهی و ارزیابی تکنولوژی جدید ژلهای آبدار پلیمرهای پلی آکریل آمیدی همراه با
یون آلومینیوم ارائه شده است.