سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن نادری – کارشناس ارشد پژوهشگاه صنعت نفت
محسن وفایی سفتی – دانشیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
سید رضا هاشمی نسب زواره – کارشناس ارشد مهندسی نفت، دانشگاه تربیت مدرس، گروه تحقیقاتی نفت، گاز و
ولی احمد سجادیان – استادیار مهندسی نفت، شرکت نفت و گاز اروندان

چکیده:

پدیده تشک یل رسوب و اکس بر روی سطح داخل خطوط انتقال نفت خام در شر ایط کاهش دمای دیواره لوله به زیر
دمای ابری شدن نفت خام اتفاق می افتد .روشهای مختلف جلوگیری و ترمیم مشکلات ناشی از واکس در خطوط
لوله شامل توپکرانی، تزریق مواد شیمیایی، عایق حرارتی و افزایش دما می باشد. با افزایش زمان تولید از چاههای
نفتی تغییرات کیفیت نفت در اثر افزایش اجزاء سنگین، کاهش فشار مخزن و کاهش سرعت جریان سبب افزایش
زمان ماند در خطوط لوله و در نتیجه فرصت بهتر جهت تشکیل رسوب واکس می گردد . در این تحقیق از چهار نوع نفت خام (B, C, D, E) مربوط به مخازن ایران، جهت مطالعه چگونگی تشکیل رسوب واکس در خطوط لوله استفاده گردید. نمونه نفتهای مورد استفاده دارای درصد وزنی واکس در محدوده ۲ الی ۵/۴۷ درصد وزنی می باشند. جهت مطالعه تأثیر اختلاف دمای سیال و دیواره لوله بر روی میزان رسوب می باشد. افزایش دبی سیال سبب
خارج شدن بیشتر واکس از سیال می شود و لی امکان رسوب گذاری بر روی لوله را کاهش می دهد . مشخصات
فیزیکی سیال نمی تواند به تنهایی بیانگر شرایط رسوب باشد و میزان رسوب بستگی به شرایط عملیاتی دارد. مسئله
رسوب در لوله تنها به رسوب واکس ختم نمی شود بلکه باید رسوب را از دید کلی و با توجه به کلیه اجزای نفت
بررسی کرد.