سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی نظرپور – دکتری سازه، استادیار دانشگاه مازندران
عسکر جانعلی زاده – دکتری عمران دانشگاه مازندران، بابل دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

در این مقاله سعی شده است که رفتار کرنش حاصل از رطوبت محیط، خزش و افت نیروهای پس کشیدگی ستونهای بنایی با مقاطع مربع شکل توخالی و ساخته شده از بلوکهای بتنی و آجر گلی پخته ( آجرکاری ) را که با انجام آزمایشات بدست آمده به بحث بگذارد. حرارت و رطوبت نسبی در سه شرایط محیطی یعنی اتاق سرد، اتاق مرطوب و اتاق گرم کاملاً تحت کنترل بوده و تاثیراتشان بر روی نمونه ها بررسی گردید کرنش های محوری حاصل از انقباض یا انبساط آزاد نمونــه هایی که بارگــذاری نشده بودند و خزش حاصــل از نمونه هایی که تحث اثر بار ثابت بودند در طول بیش از دو سال مدت آزمایش اندازه گیری شده اند. تحلیل نتایج آزمایش نشان میدهد که فرمول هایپربولیک بویژه مدل "راس، Ross" تطابق خوبی با این داده ها داشته و میتواند نتایج را در دراز مدت پیش بینی نماید یک رابطه نیمه تجربی زمانمند که برازش مناسبی به تغییرات پس تنیدگی و افت تنش در میله ها با تنش کششی بالا را داده و در دراز مدت پیش بینی خوبی برای هرسه شرایط محیطی انجام میدهد پیشنهاد شده است