سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین رجایی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران،
محسن نجیمی ورزنه – دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

رفتار لوله های مدفون در تغییر مکانهای نسبتاً بزرگ ناشی از شناور شدن لوله ها در ترانشه های کم عمق یکی از مشکلات اساسی اجرای خطوط لوله میباشد . طبق گزارشات ارائه شده خسارات قابل ملاحظه ای به لوله های مدفون در زمینهای باتلاقی و آبدار تحت نیروهای شناوری مخصوص أ روی خطوط لوله گاز اعمال گردیده است . روشهای مختلفی برای مهار لوله های مدفون تحت نیروی برکنش استفاده می شود که در این مقاله با عنایت به مطالعات تاریخچه ای، روشهای بهبود وضعیت خاک در برابر نیروی برکنش وارد بر خطوط لوله مورد بررسی قرار گرفته و سپ س مطالعات و نتایج آزمایشگاهی برای بهبود مصالح پر کننده در ترانشه، مسلح نمودن خاک توسط ژئوتکستایل و استفاده از لاستیک های خودرو بصورت دور پیچ روی لوله ارائه میگردد .تحلیل آزمایشات، نمودارهای مربوط به نیرو تغییر مکان با توجه به تغییر ارتفاع آب روی لوله برای روشهای مختلف آورده شده و با توجه به این نتایج بدست آمده، ملاحظه میشود استفاده از ژئوتکستایل به منظور مسلح نمودن خاک تا حد قابل توجهی ضریب اطمینان ایستایی خطوط لوله در محیط های باتلاقی را افزایش میدهد.