سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منوچهر حقیقی – دانشکده مهندسی شیمی ،پردیس دانشکده فنی ،دانشگاه تهران
مرجان عطاالهی – دانشکده مهندسی شیمی ،پردیس دانشکده فنی ،دانشگاه تهران
محمد حشمتی – دانشکده مهندسی شیمی ،پردیس دانشکده فنی ،دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله هدف ارزیابی بازده بیوسورفکتا نتهای مختلف در خارج کردن نفت از خاکهای آلوده
بوسیله فرایند شستشوی خاک ، بر مبنای فرایند افزایش برداشت نفت بوسیله مواد شیمیایی ، بصورت
مشاهده ای با استفاده از میکرومدلهای حک شده بر روی شیشه می باشد ، همچنین امکان افزایش
دسترسی میکروارگا نیسم ها به هیدروکربنها ی نفتی برای تجزیه بیولوژیکی با استفاده از تولید
بیوسورفکتا نتها نیز بررسی شده است.