سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد ملاکی – ایران، تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار پونک باختری، مرکز توسعه فناوری نیرو (متن)
سیدمحمد طباطبائی – ایران، تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار پونک باختری، مرکز توسعه فناوری نیرو (متن)
زهره بشارتی راد – ایران، تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار پونک باختری، مرکز توسعه فناوری نیرو (متن)
اشرف السادات پسندیده – ایران، تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار پونک باختری، مرکز توسعه فناوری نیرو (متن)

چکیده:

مقاله حاضر ارتباط صنعت برق با اهداف مندرج در سند چشم انداز بلندمدت جمهوری اسلامی ایران را بیاننموده و با توجه به فرصتهای بالقوه در این صنعت جهت تحقق اهداف توسعه ملی، مشکلات و ضعفهای آن را دراین راستا بیان می نماید. جهت ایجاد توانمندی برای مقابله با ضعفها و مواجهه با چالشهای آینده در اینصنعت، ضرورت انجام مطالعات آینده شناسی مطرح و با بررسی انواع مطالعات آیندشناسی فناوری منجملهدوراندیشی فناوری، پیش بینی فناوری و ره نگاری فناوری، انجام مطالعات ره نگاری فناوری برق در کشور توصیهگردیده است. در ادامه مقاله چارچوب و سوابق مطالعات ره نگاری صنعت برق در جهان مرور گشته و پیشنهادیبرای انجام مطالعه ره نگاری صنعت برق کشور ارائه گشته است.