سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مارال افشاری – کارشناس شرکت مهندسین دزآب
نعمت الله جعفرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده:

سد مخزنی کبوترلانه در محدوده مطالعاتی با مختصات جغرافیای ۱ و ۴۸ تا ۴۸ و ۴۷ طول شرقی و ۲۲ و ۳۴ تا ۳۵ و ۳۴ عرض شمالی با مساحتی حدود ۵۴ کیلومتر مربع در استان کرمانشاه و بر روی رودخانه کبوترلانه واقع شده است. ارتفاع پیشنهادی سد (گزینه برتر) ۱۵۷۷/۵ متر از سطح دریا و دریاچه پشت سد سطحی معادل ۱۰۰هکتار و حجمی برابر ۱۶/۶ میلیون مترمکعب خواهد داشت. اهداف طرح به طور کلی تامین آب شرب شهرستان کنگاور (طول خط انتقال آب ۷۵ کیلومتر)و نیز تامین آّب مورد نیاز ۲۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به صورت ثقلی می باشد . در این مطالعه وضعیت موجود زیست محیطی در محدوده های بلافصل و پیرامون طرح تشریح شده است و پارامترهای کمی و کیفی با استانداردهای ملی و رد صورت نبود استاندارد در برخی موارد بر اساس میزان تغییر نسبت به وضع موجود و تاثیر بر عناصر حساس زیست محیطی و در مواردی قضاوت تخصصی و کارشناسی مورد مقایسه و سنجش قرار گرفته است به منظور شناسایی اثرات زیست محیطی حاصل از اجرا و عدم اجرای سد مخزنی کبوترلانه در منطقه پس از غربال سازی اطلاعات توسط نمایش درختی اثرات (دیاگرام ارتباط فعالیت – اثر)ارزیابی زیست محیطی به صورت نمایش ماتریس تصویری انجام شده است. در این روش اثر هر فعالیت از نظر اهمیت و شدت بر هر یک از محیط های فیزیکی – شیمیایی ، بیولوژیکی – اجتماعی و محیط فرهنگی به کمک یک مقیاس مورد سنجش با نمادین رنگی نمایش داده شده استیرد. نتایج حاصل از روش فوق پس از اعمال روشهای تخفیف اثرات سو زیست محیطی بانگر افزون بودن آثار مثبت اجرای طرح نسبت به اثرات منفی ان می باشد و پروژه ای مطلوب در جهت آبیاری اراضی کشاورزی و پیرو آن منافع اقتصادی برای مردم منطقه خواهد بود.