سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن منصف – دانشکده برق وکامپیوتر – پردیس دانشکده های فنی – دانشگاه تهران ایران
سپیده سهرابی – دانشکده برق وکامپیوتر – پردیس دانشکده های فنی – دانشگاه تهران ایران

چکیده:

این مقاله، ابتدا مدل توزیع پارامتری سیستم زمین کـه توانـایی تحلیل فرکانس بالای هر سیستم زمین متشکل از هادی نـازک را در خاک همگن دارد ، ارائـه مـی نمایـد . درایـن مـدل کلیـه اثرات متقابل الکترومغناطیسی قطعات هادی های سیستم زمین در نظرگرفته می شود . پـس ازاطمینـان ازصـحت مـدل ، تـاثیر مقادیر پارامترهای الکترود عمودی بر مشخصـه فرکانسـی امپدانس بررسی می شود . مشاهده می شود که افزایش مقاومـت الکتریکی خاک موجب بـالا رفـتن امپـدانس بـه ویـژه در فرکانس های پایین مـی گـردد . افـزایش مقـدار گـذردهی الکتریکی خاک فقط موجب کم شدن امپدانس فرکانس بـالا می شود . اثرات پوسـتی در فرکـانس هـای بـالا، موجـب افزایش مقدار امپدانس می شود . هرچه طول الکتـرود عمـودی بیشتر شود ، مقـدار امپـدانس کـاهش مـی یابـد، ولـی نـرخ کاهش امپدانس در طول های بیشتر کمتر می شود . تاثیر شعاع الکترود عمودی در قیاس با طول آن ناچیز است .