سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حبیب شمسی – کارشناس ارشد زمین شناسی، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
بهرنگ فرشادی – کارشناس ارشد استخراج معدن، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
بهاره عاصی – کارشناس ارشد استخراج معدن، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

چکیده:

کانسار مس چهل کوره در شمال غربی زاهدان و در منطقه گرم و خشکی واقع شده است، طبق بررسـ ی هـا ی فنـ ی ـ اقتـصاد ی انجام شده مناسب تر ین محل احداث کارخانه فرآور ی برا ی بهره بردار ی از ا ین کانسار در مجاورت معـدن مـ یباشـد از ا ینـرو در طرح بهره بردار ی از ا ین کانسار، تام ین آب کارخانه و رسوب زدا یی از آب خروج ی و بـه تبـع آن سـد باطلـه از اهم یـ ت و یـ ژهای برخوردار است . در مطالعات انجام شده، با انجام بررس ی ها ی زم ین شناس ی مهندس ی، منا سبترین محل احداث و نـوع سـد باطلـه مشخص شده و با بررس ی کم یت و ک یفیت آب خروج ی از کارخانه، مشخصات لازم برا ی سد باطله محاسـبه گرد یـ ده . و درنها یـ ت پیشنهادات لازم ارائه شده است .