سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن جواهری – دانشگاه تهران ، ایران

چکیده:

نـیاز به روشی نظام مند برای تجزیه و تحلیل پروژه های تفریحی و گردشگری ( یا فعالی ت های مشابه دیگر ) باعث تدوین این مقاله شـده اسـت . ایـن مقالـه در یـاری رسـاندن به تصمیم گیران و داشتن نگاهی واقع بینانه به محل، مشتریان بالقوه، منابع مالی و توسعه فعالیـت های تفریحی گام برداشته است . مطالعات امکان سنجی با حذف قسمتی از بی ثباتی سعی در بهینه نمودن شرایط موجود دارد . آیـا بـازده مورد نظر از یک فعالیت برای توجیه سرمایه گذاری مقدماتی کافی است؟ آیا عرضه مکان های تفریحی بیشتر جهت تضمین احـداث آنها کافی است؟ آیا ساخت یک تله کابین جدید در پیست اسکی، اسکی بازان جدید را برای بازگشت سرمایه جذب خواهد کرد؟ سوالاتی از این قبیل صاحبان سرمایه را وادار به انجام مطالعات امکان سنجی می نماید . اهمیـت و ضـرورت مطالعات امکان سنجی، معرفی فعالیت های تفریحی و گردشگری، مراحل انجام مطالعات امکان سنجی و شیوه هـا و شـاخص هـای موجـود مرتـبط با این مطالعات و همچنین توجه به منابع و عوامل مکانی، سیمای مصر ف کننده، سیمای ترکیبی مصـرف کنـنده و ارزیابـی فعالیـت های تفریحی و گردشگری مورد نظر با تخمین هزینه ها، درآمدها، سودها و تدوین راهنمای اجرایی برای مطالعات امکان سنجی پروژه های تفریحی و گردشگری از جمله مواردی است که به آن اشاره شده است .