سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سودابه علی احمد کروری – اعضای هیئت علمیه بخش تحقیقات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مصطفی خوشنویس –
محمد متینی زاده –
فرهنگ مراقبی –

چکیده:

در یک دوره ۵ ساله ارس ستانهای طبیعی ایران در نواحی مختلف شمال، جنوب مغرب و مرکز ایران مطالعه شدند. ارس ستانهای ایران شالم گونه های خزنده J.communis j.sabina گونه های ایستاده j.excelsa,j.foetidissima و گونه به هر دو صورت ایستاده و خزنده j.oblonga هستند ضمن ارزیابی نظری تمام ارس ستانهای ایران و انجام مطالعات زیست محیطی در هر منطقه بنابرشرایط موجود آن یک تا چند پلات نیم هکتاری درهر ناحیه زده شد. پایه های ارس موجود در این پلاتها اماربرداری صددرصد شده ارتفاع قطر برابر سینه، قطر یقه، رویش و … و عوامل زیست محیطی پلاتها نیز از نظر شرایط اقلیمی توپوگرافی و ادافیکی از جمله کمیت و کیفیت خاک بافت ، ph,EC پوشش گیاهی همراه مطالعه و منحنی های طبقات قطری ارس ستانها در هکتار مربوط به هر پلات رسم و سپس براساس نتایج به دست امده از هر پلات و ارزیابی کلی تر مناطق شرایط موجود جنگلهای ارس هر ناحیه ارزیابی و مورد بحث قرار گرفتند. در پایان به ویژگی های کیفی شاخص هر پلات نمره کمی داده شده از ۰ تا ۱۰٫