سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین رجایی – استادیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید شاه حسینی، – دانشجوی دکتری مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی روانشادنیا – دانشجوی دکتری مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

انتخاب روش های آزمایش برای ارزیابی مشخصات مصالح جهت مطالعات بهسازی از اهمیت خاصـی برخـوردار اسـت و در ایـن رابطه بررسی میزان خسارت ناشی از آزمایش به سازه، هزینه، سرعت انجام و قابل اعتماد بودن نتایج لازم است مدنظر قرار گیـرد . بـا توجه به روش های متنوع جهت انجام آزمایشات، سهولت دسترسی به موقعیت، حمل تجهیزات و ایمنی آزمایشـگر در مراحـل انجـام آزمایش از پارامتر های مهم در انتخاب نوع آزمایش می باشد . در این مقاله مزایا و معایب آزمایشات مخرب و غیر مخرب به منظور انجام مطالعات بهسازی لرزه ای ساز ه هـا مـورد بررسـی قـرار گرفته و در نهایت با عنایت به امتیازات عمده آزمایشات غیرمخرب، این گزینه نسبت به آزمایش های مخرب توصیه شده است .