سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محبوبه جساس، – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستارهشناسی دانشگاه تبریز
حبیب تجلی، – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستارهشناسی دانشگاه تبریز
علی قنادزاده، – دانشگاه گیلان
محمدصادق ذاکرحمیدی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستارهشناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

گشتاورهای دوقطبی حالت پایه و برانگیخته سه رنگینه لیزری کومارین ۴۴۰ ، کومارین ۴۶۰ و کومارین ۵۰۰ در دمای اتاق (۲۹۸K) در حلالهای آلی قطبی و غیرقطبی مختلف با استفاده از روش جابهجایی سولواتوکرومیسم محاسبه شدند. نتایج تجربی بدست آمده نشان دادند که گشتاور دوقطبی حالت برانگیخته هر سه مولکول مورد بررسی از گشتاور دوقطبی حالت پایه متناظرشان بزرگتر بودند. این در حالت برانگیخته میباشد، که منجر به قطبیت بالاتر مولکولهای رنگینه در این π- نشانگر یک بازتوزیع اساسی چگالیهای الکترون حالت میشود