سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش رزم خواه – دانشججوی دکتری مهندسی عمران و همکار پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محمد کاظم جعفری – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران
محمدرضا قایمقامیان – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

در قالب مطالعات ژئوتکنیک لرزه ای شمال تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی اندازه گیری خرد لرزه ها در محدوده مطالعاتی شمال تهران(حد فاصل خیابان انقلاب- آزادی تا کوههای شمال تهران) صورت پذیرفته است. هدف از مطالعات خردلرزه سنجی، استفاده از نتایج مطالعات در ریزپهنه بندی برزه ای منطقه و کنترل عمق سنگ کف لرزه ای مفروض در محاسبات پاسخ لرزه ای آبرفت بوده است. بدسن منظور خرد لرزه ها در ۵۵ محل در کل محدوده مطالعاتی با توزیع مکانی یکنواخت با استفاده از دستگاه لرزه نگار SSR1 مجهز به سه لرزه سنج کوتاه دوره SS1 اندازه گیری گردیده است. نتایج تفسیر و پردازش خردلرزه ها از تطابق خوبی با وضعیت زمین شناسی منطقه اطلاعات ژئوتکنیکی جمع آوری شده و نیز آزمایشات لرزه نگاری انجام یافته برخوردار است. از مقایسه پریود طبیعی حاصل از مطالعات خرد لرزه سنجی و تحلیل دینامیکی آبرفت در مجموع ۵۵ محل ، تطابق خوبی در ۶۴ درصد نقاط مشاهده گردید و حال آنکه ۳۶ درصد نقاط تطابق ضعیفی از خود نشان داده اند.