سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
زهرا فتحی – دانشجوی دکتری زیست شناسی گیاهی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه زیست شناسی، تهران، ایران . دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد- دانشکده علوم- گروه ز
آذرنوش جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد- دانشکده علوم- گروه زیست شناسی

چکیده:
جنس Silene گیاهی از خانواده میخک و زیر خانواده Silenoideae است که بیش از ۷۰۰ گونه در جهان و ۹۸ گونه در ایران دارد. بررسی منابع نشان می دهد که تاکنون پژوهش های اندکی در مورد این جنس در ایران صورت گرفته است. در تحقیق حاضر، مطالعات میکرومورفولوژی ۱۰ گونه و زیر گونه متعلق به ۴ بخش (Sclerocalycinae, Auriculatae، Melandriformes, Conoimorpha) که در مشهد و حومه رویش دارند، بررسی شد. در این مطالعه به منظور جداسازی گونه های نزدیک به هم از کرکهای سطح اپیدرم برگ، اجزای گل و سطح بذر با میکروسکپ الکترونی SEM عکسهایی با بزرگنمایی های مختلف گرفته شد. نتایج نشان داد که در اجزای گل تفاوت در شکل و تراکم کرکهای آنتوفورو تزئینات گلبرگ وجود دارد. بذرهای این جنس کلیوی با اندازه های متفاوت و تزئینات متنوعی را نشان می دهند. در اپیدرم فوقانی برگ نیز، تفاوت هایی در شکل سلولهای اپیدرمی، شکل کرکها و تیپ روزنه را مشاهده شد. این مشاهدات نشان می دهد که صفات مربوط به اجزای گل، سطح بذر و برگ در جداسازی گونه های نزدیک به هم و متعلق به یک بخش، دارای ارزش تاکسونومیکی بالایی است.