سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احسان زین الدین – گروه زمین شناسی اقتصادی ، دانشکده علوم پایه ،دانشگاه تربیت مدرس
مجید قادری – گروه زمین شناسی اقتصادی ، دانشکده علوم پایه ،دانشگاه تربیت مدرس
اردشیر هزارخانی – دانشکده مهندسی معدن، متالوژی و نفت ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهنام شفیعی – مجتمع مس سر چشمه ،شرکت ملی صنایع مس ایران

چکیده:

اثر معدنی مس پورفیری سرنو در شمال غرب شهر بابک قرار دارد . این منطقه از نظر تقسیمات زمین شناسی در بخش جنوبی کمر بند آذرین ارومیه – دختر واقع گردیده است . در این مطالعه
پس از مشخص نمودن محدودة اصلی کانه زایی مس مجموعه مطالعات زمین شناسی سطحی ، سنگ شناسی ،دگرسانی و ژئوشیمیایی بر روی نمونه های بر گرفته از سطح زمین صورت گرفته
است . قدیمی ترین و گسترده ترین واحد های زمین شناسی در منطقه سرنو ، مربوط به آتشفشانی ها و آذرآواری های ائوسن می باشند که پورفیری های دیوریت و کوارتز دیوریتی اولیگومیوسن
وداسیت ها و آندزیت های نئوژن در آنها نفوذ کرده اند . پورفیری های کوارتز دیوریت مولد کانه زایی در منطقه می باشند . عملکرد سامانه گسلی اصلی کانسار با امتداد شرقی – غربی در متن تودة
نفوذی تزریق گشته اند . دگر سانی های موجود در منطقه بیشتر از نوع سریسیت ، آرژیلیک و پروپلیتیک است . کانه زایی در منطقه به صورت مالا کیت ، پیریت و کالکوپیریت میباشد . در
مطالعات لیتو ژئوشیمیایی از روش هاله های اولیه استفاده و نمونه برداری از سنگ ها به صورت شبکه مستطیلی انجام شده است . بااستفاده از بررسی های ژئوشیمیایی و آماری داده های
ژئوشیمیایی ، هم بستگی مس با اکسید های عناصر اصلی و عناصر فرعی مولیبدن،سرب و روی عمق فرسایش اثر معدنی و آنومالیهای مس در منطقه مشخص گردید