مقاله مطالعات سنگ شناسي و ژئوشيميايي منطقه نظام آباد، جنوب غرب شازند اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زمين شناسي اقتصادي از صفحه ۶۱ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: مطالعات سنگ شناسي و ژئوشيميايي منطقه نظام آباد، جنوب غرب شازند اراک
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: نقره ييان موسي
جناب آقای / سرکار خانم: مكي زاده محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قانعي –

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه نظام آباد جزئي از زون سنندج – سيرجان است که در جنوب غرب شهرستان اراک واقع است. عمده سنگهاي توده نفوذي منطقه، کوارتزديوريت و به ندرت گرانوديوريت است که توسط دايک هايي از لوکوگرانيت آلکالن، پگماتيت ها و رگه هاي کوارتز – تورمالين همراه با كانه زايي و فاقد كانه زايي قطع شده اند. کانيهاي اصلي کوارتزديوريت شامل هورنبلند سبز، بيوتيت، پلاژيوکلاز، کوارتز و به مقدار کمتر پيروکسن است. کانيهاي اصلي لوکوگرانيت هاي منطقه شامل ميکروکلين، ارتوکلاز، کوارتز، آلبيت و به مقدار خيلي کم، بيوتيت و مسکوويت است. کانيهاي فرعي شامل آپاتيت، زيرکن، اسفن، اپيدوت، آلانيت، تورمالين و اپاک مي باشد. حضور کانيهاي آب دار نظير بيوتيت و آمفيبول اوليه در سنگ مشخص مي کند ماگماي اوليه بيش از ۳ درصد وزني آب دارد. حضور آندالوزيت و گارنت در برخي از کوارتزديوريت هاي منطقه مربوط به آلايش ماگماي کالکوآلکالن با پوسته، در حين صعود است. بافتهاي غالب اوليه در سنگها، گرانولار، گرانوفير و پوئي کليتيک مي باشد. بافتهاي ثانويه، پرتيت، سرسيتيزاسيون، کلريتيزاسيون و کائولينتيزاسيون هستند. فعاليتهاي گرمابي جديدتر و استرين هاي تکتونيکي را مي توان عامل ايجاد پرتيت در لوکوگرانيت ها دانست.  Kلازم براي سرسيتيزاسيون فلدسپارها علاوه بر خود کاني از کلريتي شدن بيوتيت حاصل شده است. تبديل بيوتيت به مسکوويت، نشان دهنده عملکرد سيالات غني از K+ در مراحل بعدي است. با استفاده از آناليزهاي انجام شده بر روي سنگهاي منطقه، مشخص گرديد که توده نفوذي از نوع کالک آلکالن، متاآلومينه تا پرآلومينه و K متوسط تا بالاست. بررسي عناصر اصلي در نمودار هاي هارکر مشخص كرد که با افزايش SiO2 مقدار اکسيدهاي FeO, MnO, CaO و Al2O3 کاهش و Na2O و K2O افزايش يافته است که حاكي از نقش مهم تبلور تفريقي ماگما در تشكيل سنگهاي گرانيتوئيدي نظام آباد است.