سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کاوه ابراهیم زاده –

چکیده:

موضوع حفاری افقی به منظور دستیابی به حوضه های نفتی در مخازن با ت راوایی و فشار کم، طولانی کردن مسیر چاه در مخزن به خصوص در حوضه هایی که ضخامت مخزن کم است، تولید بیشتر نفت سنگین، فاصله گرفتن از سطح تماس آب و نفت و یا گاز و نفت، جلوگیری از پدیدة مخروطی شدن آب ویا گاز به عنوان یک روش مؤثر در بازیافت نفت مطرح است . در این روش قسمت اعظم چاه به صورت عمودی حفاری می شود و در عمق مورد نیاز با برنامه ریزی های دقیق زمی ن شناسی، مهندسی مخازن و حفاری، چاه از حالت عمودی منحرف شده وبه صورت انحرافی و در نهایت افقی حفاری می شود . تکنولوژی حفاری افقی به سه صورت شعاع کوتاه، شعاع متوسط و شعاع بلند انجام می شود . روش های حفاری انحرافی و افقی در مقایسه با حفاری عمودی از جمله عملیات ح فاری د ارای ریسک بالا محسوب می شوند و بایستی برنامه های حفاری مؤثر با دقت طراحی شوند .
در این پروژه طراحی حفاری انحرافی ـ افقی چاه F-8-H در میدان نفتی فروزان واقع در خلیج فارس انجام شده است . این طراحی شامل طراحی مسیر حفاری چاه راهنما جهت ارزیابی لایه های مختلف این میدان، طراحی مسیر حفاری انحرافی ـ افقی چاه F-8-H به منظور بهره برداری از مخزن نفتی عرب A ، طر احی گل حفاری، طراحی لوله های آستری و همچنین روش پیشنهادی جهت تکمیل چاه می باشد . نتایج حاصل از طراحی با توجه به مختصات چاه و اهداف مورد نظر حاکی است که حفاری افقی این چاه به صورت شعاع انحناء بلند بوده و میزان افزایش زاویه انحراف آن پنج درجه در هر ٣٠ متر و شعاع انحناء آن ٣٤٩ متر ) ١١٤٥ فوت ) می باشد . در این طراحی چاه مذکو ر با ایجاد دریچه ای از آستری هفت اینچ چاه قدیمی و متروکه F-8-0 از عمق ٢٤٦٠ متری شروع و با زاویه انحراف ٢٠ درجه در جه ت E ْ N١٠ تا عمق نهایی ٢٩٢٤/٧١ متری ادامه می یابد . پس از ارزیابی لایه های مورد نظر چاه مذکور تا عمق ٢٥٨٠ متری توسط سیمان مسدود خواهد شد و عمل یات حفاری انحرافی ـ افقی چاه F-8-H د ر جهت . درجه ادامه می یابد ٩٠ متری با حداکثر زاویه ٣٠٣٢ متری آ غاز و تا عمق ٢٥٨٠ با کج کردن چاه راهنما از عمق N١٠ ْ E سپس از این نقطه تا عمق نهایی ٤٢٣٢ متری یعنی ١٢٠٠ متر با حفظ زاویه انحراف ٩٠ درجه وعمق عمودی ٢٨٠٤ متری زیر سطح دریا حفاری افقی ادامه می یابد .
با توجه به نتایج حاصل ازطراحی نکات حائز اهمیت در ط راحی م سیر چاه های انحرافی ـ افقی عبارتند از : ١ـ نقطه شروع به انـحراف ٢ـ میزان افزایش و یا کاهش زاویة انحراف ٣ـ شـدت انح ـناء (DOGLEG) ٤ـ نـوع سازند ( اثر سازند ) ، ٥ـ زاویـه ر اهنما ٦ـ ع مـق لوله های جداری ٧ـ اندازة حفرة چاه ٨ـ ه یدرولیک گل حفاری ٩ـ اثر چاه های مج اور ١٠ـ نقشه های عدم برخورد چاه ها .