سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صابر خدابنده – دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، ایران
ناهید شکری بوسجین –

چکیده:

غدد آنتال درسخت پوستان اندام های دفعی هستند که مواد زائد آلی و مایعات بدن را دفع می کنند. آنزیم (Na+-K+ATPase سدیم – پتاسیم آدنوزین تری فسفات) یک آنزیماساسی در تنظیم یون ها وآب (تنظی اسمزی) است. در این مطالعه ساختار عمومی فراساختاری سلول ها و مکان یابی آنزیم Na+-K+ATPase در غدد انتقال A.Leptodactlus بررسی می شوند، به منظور مطالعه ساختار عمومی، غده ها در اتانل فیکس و آبگیری می شوند و قالب ها در پارافین ساخته شده. سپس از آنها برای مطالعات میکروسکوپ نوری برش گیری می شود. بررسی فراساختاری سلول ها از طریق فیکس کردن غدد در محلول گلوتارآلدئید ومطالعه توسط میکروسکوپ الکترونی صورت گرفته است. مکان یابی آنزیم Na+-K+ATPase نیز از طریق میکروسکوپ نوری ایمنوفلوروسانس با استفاده از آنتی بادی IgGa5 انجام شده است. هر غده از چهار بخش تشکیل یافته که شامل یلوساک، لابیرنت، توبول و مثانه ای حجیم است که توسط یک مجری کوتاه به سوراخ ادراری متصل شده است. مطالعه فراساختاری نشان می دهد که سلول های سلموساک ماهیت پودوسیتی دارند. این سلول ها دارای سیستم های کمپلکس گلژی، واکوئل ها، وزیکول های آندوسیتوزی می باشند و پدیسل های مجزا دارند. سلول های لابیرنت دارای چین خوردگی های غشایی پایه ای، وزیکول های راسی، میکروویلی های راسی و زوائد سیتوپلاسمی اپیکالی هستند. توبول شامل دو زیر واحد است (توبول پروگزیمال و دیستال) و عموما در هر دو بخش، سلول ها دارای چین خوردگی های غشایی پایه ای متصل با میتوکندری ها و سیتوپلاسم حاوی تعداد زیادی واکوئل و میتوکندری هستند. این سلول ها فاقد میکروویلی های راسی هستند و همچنین خصوصیات منحصر به فرد در هر دوناحیه دارند. آنزیم Na+-K+ATPase از طریق ایمنوفلورسانس در توبول و سلول های مثانه با افزایشغلظت مشاهده می شوند. ایمنوفلورسانسی ضعیف نیز در لابیرنت دیده می شود ولی درسلموساک هیچ گونه ایمنوفلورسانسی مشاهده نمی شود. بنابراین سلول های توبول و مثانه از لحاظ مورفولوژیکی و آنزیمی ماهیت یونوسیتی را نشان میدهند و می توان نتیجه گرفت که غده های آنتنال Astacus leptodactylus توانایی تبادل فعال یون ها را دارند و در تنظیم اسمزی شرکت دارند.