سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه معینی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحسن طباطبایی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
هوشنگ اسدی هارونی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اندیس مس- مولیبدن پورفیری زفره (با وسعت زون آلتراسیون ۲ کیلومتر مربع) در ۷۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان اصفهان و برروی کمربند ولکانیکی ارومیه- دختر واقع شده است. با توجه به موقعیت قرارگیری این اندیس در کمربند مس زایی ایران ابتدا در قالب مطالعات داده های ماهواره ای مورد شناسائی قرار گرفته است. پس از حصول اطمینان در خصوص حضور سیستم آلتراسیونی، مطالعات ژئوشیمیایی شامل نمونه برداری سیستماتیک، آنالیز، مطالعات آماری پایه و رسم نقشه های آنومالی برخی عناصر مهم انجام گردید. در پژوهش حاضر، با محاسبه حد آستانه عناصر به کمک آماره انفصال ۴ و مقایسه آنومالیهای ژئوشیمیایی مس با زون های مختلف آلتراسیون مشخص گردید که به دلیل عملکرد آبهای جوی، عنصر مس در برخی از زونهای آلتره شسته و احتمال تشکیل زون سوپرژن در عمق می رود.