سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد حسین آصفی نژاد – کارشناس ارشد مکانیک، شرکت صنایع برق و انرژی صبا ( نیروگاه حرارتی زرگان ا

چکیده:

مطالعات موردی در زم ینه اثرات بالانس ه یدرولیکی برکارا یی وارتعاشات بویلر فید پمپها ۲ با تأکید بـر جنبـه هـای اقتصـاد مهندسی، در ن یروگاه حرارت ی زرگان اهواز انجام شـده اسـت . سایش وحرکت محور ی پمپ افزا یش قابل ملاحظه ارتعاشات در سه جهت کارتز ین به و یژه در جهتهـا ی شـعاع ی را باعـث شد . آنالیز فرکانس ی نشـان مـ ی دهـد در مـوارد ی فرکانسـها ی غالب بر ه یچ یک از فرکانسها ی کـارکرد ی بـو یلر فیـ د پمـپ منطبق نیست . همچنین نشان داد ه شد در صورت پایش ۳ دقیـ ق رفتار بـالانس ه یـ درولیکی محـور ی وشـناخت تعامـل آن بـا ارتعاشات و کارایی ، به نحو بسیار مؤثری م ی توان هز ینه ها ی تعمیر و نگهدار ی بویلر فید پمپ را با پیش بینی زمان مناسب برای تعمیرات اساسی آن کاهش داد