سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

احمدحسین آصفی نژاد – کارشناس ارشد مکانیک، نیروگاه حرارتی زرگان اهواز – دفتر مطالعات و برنام
رضا هارونی – کارشناس مکانیک، مدیر دفتر نظارت نیروگاه زرگان اهواز
پری سیما بهبهانی – کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف از مقاله حاضر ارا یه چهار مطالع ه موردی بر روی پمپهای چند مرحله ای تغذیه بویلر و پمپهای زیرکش کندانسور نیروگاه زرگان اهواز در زم ینه سندرم فرکانس گذر پره م ی باشد . با توجه به اهمیت بالانس ه ی درولیکی محور ی در پمپ ها ی چند طبقه فشار قو ی، این مطالعات نشان م ی دهد ارتعاشات ا یجاد شده در فرکانس مذک ور در کنار کارا یی پمپ را م ی توان به عنوان تکنیکی برا ی تشخ یص خراب ی سامانه بالانس ه یدرولیکی در نظر گرفت . علاوه بر ا ین مطالعه مورد ی د یگر نشان م ی دهد اشکال هر چند جز یی در پروف یل پره در هنگام ساخت به شدت بر ارتعاشات ا ی ن پمپ ها در فرکانس مذکور مؤثر است . همچنین تحق یق تجرب ی بر رو ی پمپها ی ز یرکش کندانسور نشان داد اشکالات س یستمی م ی تواند باعث تول ی د ارتعاش در فرکانس گذر پره شود .