سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد اریافر – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن دانشکده معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنع
فرامرز دولتی – دانشیار دانشکده معدن نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا محوی – مدیرعامل شرکت بین المللی مهندسی مشاور مواد معدنی
پوریا کیانوش – کارشناس ارشد شرکت بین المللی مهندسی مشاور مواد معدنی

چکیده:

آب یک مساله مهم در توسعه یک معدن می باشد. تامینآب مورد نیاز جهت مصارف صنعتی و فضای سبز در معادن از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجا که اغلب معادن ایران در نواحی با اب و هوای گرم و خشک واقع شده اند اغلب با کمبود آب مواجه هستند. لذا در چنین نواحی مطالعه هیدروشیمی سفره آب زیرزمینی از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده از آب موجود در فضاهای معدنی می تواند مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق تلاش گردیده است که تیپ آب زیرزمینی معدن سنگ آهن سنگان که در ۲۸۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع گردیده است، تعیین و کیفیت آب آن از جهت خورندگی مورد مطالعه قرار گیرد.برای این منظور نمونه های آب گرفته شده از منابع آب موجود برای کاتیون ها Na+ , Mg+2 , Ca+2 و +K، انیون ها در جه حرارات ، سختی کل، میزان باقی مانده خشک و همچنین PH مورد آنالیز قرار گرفته و در ادامه با ساتفاده از روش های Piper diagram و stiff diagram تیپ آب تعیین گردید و مشخص گردید که تیپآب سفره عمدتا از نوع کربناته-کلراته، سولفاته می باشد. سپس با روش اندیس اشباعی کیفیت آب را جهت خورندگی و یا جرم گذاری مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص گردید با توجه به اینکه آب های منطقه عدتا جرم گذار تا متمایل به خورندگی هستند، برای مصارف صنعتی مناسب می باشند. نتایج چنین مطاتلعاتی می تواند جهت کنترل کیفیت آب معدن مفید واقع گردد.