سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان بهنام – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه یزد
عبدالحمید انصاری – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متاوژی دانشگاه یزد
حمزه ترابی – استادیار دانشکده آمار دانشگاه یزد

چکیده:

طبقه بندی نمونه های هیدروشیمیایی به گروه های هموژن یک ابزار دقیق برای توصیف سیستم های هیدروژئولوژی می باشد. استفاده از روش های مرسوم گرافیکی مانند دیاگرام های پایپر و استیف برای طبقه بندی نمونه های آب نسبت به روش های آماری چند متغیره دارای محدودیتهایی می باشد بخصوص در مواقعی که حجم داداه های مورد بررسی زیاد باشد. روش های آماری چند متغیره با در نظر گرفتن فرض های اولیه مورد نیاز و بارگیری دقت لازم در ارائه یک تحلیل دقیق تر می توانند راهگشا باشند. معدن گل گهر پس از ۱۵ سال بهره برداری اکنون با معضلات عمده ای چون زهکشی روبروست و معضل زهکشی نیز جز با شناخت دقیقآب زیرزمینی آن قابل حل نمی باشد. اینکه منشا آب زیرزمینی منطقه از چه ناحیه ای است و چگونه می توان جلوی پیشروی آن به داخل معدن را گرفت ازجمله مسایل اساسی می باشد. در این مقاله از ترکیب روش های گرافیکی و آماری وبهره گیری از نرم افزارهای Minitab, Rockwork وMatlab برای طبقه بندی ۲۶ نمونه اخذ شده از معدن گل گهر سیرجان استفاده شده است. روش های گرافیکی شامل دیاگرام های پایپر و استیف و روش های آماری شامل آنالیز خوشه ای مرتبه ای (HCA) ، تحلیل ولفه اصلی و کلاستریگ K-mean می باشد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعات سفره آبدار را از لحاظ کیفی به سه زون تقسیم شده که شامل جبهه شور شمالی، زون آبرفتی و زون اختلاطی می باشد.