سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فاطمه هادوی – دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
معصومه عظیم زاده تبریز – دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تاکنون مطالعات فسیل شناسی بر روی نهشته های نئوژن موجود در منطقه اسکندر آبا د واقع در شهرستان تربت حیدریه که در حقیقت شرقی ترین بخش ایران مرکزی ست صورت نگرفته است . بدین منظور و با توجه به ارزش ویژه نا نو فسیلهای آهکی در مطالعات زیست چینه یی ، این منطقه ی مورد بررسی قرار گرفت. از اینرو تعداد ۳۰ نمونه برداشت و پس از مطالعات میکروسکو پی تعدادی جنس و گونه شناسایی گردید . براساس گونه های یافت شده سن نهشته های مذکور میوسن آغازین پیشنهاد می گردد.