سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بتول تقی پور – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
علیرضا لله گانی – دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
علی قاسمی – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
حسن فکری – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

چکیده:

منطقه هاش مآباد دارای تنوع سنگهای بسیار گسترد های است. منطقه مورد مطالعه در ٢٠ کیلومتری جنوب غربی نائین و نزدیکی هاش مآباد قرار گرفته است. منطقه هاش مآباد دارای تنوع سنگهای بسیار گسترد های است. سنگهای آذرین درونی شامل گرانیت، گرانودیوریت و تونالیت م یباشد. این تود ههای نفوذی در بعضی نقاط با سنگهای آهکی کرتاسه تماس حاصل کرده و موجب تشکیل اسکارن در منطقه شد هاند. اسکارنهای منطقه برحسب مجموعه کان یها و پاراژنزها به چهار دسته تقسیم م یشوند، این اسکارنها شامل : ١ اکتینولیتمگنتیت اسکارن ٢ کلینوپیروکسنپلاژیوکلاز اسکارن ٣ مگنتیتگارنت اسکارن ٤ گارنتیت اسکارن م یباشند. گسترد هترین این اسکارنها، اکتینولیت، مگنتیت اسکارن است و مهمترین کانی تشکی لدهنده آن مگنتیت م یباشد. مطالعات ژئوشیمیایی نشان م یدهد که ترکیب تود ههای نفوذی در محدوده کالکوآلکالن قرار می گیرند.