مقاله مطالعات پسا استعماري، نقد و ارزيابي ديدگاه هاي فرانتس فانون، ادواردسعيد، و هومي بابا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات سياسي از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: مطالعات پسا استعماري، نقد و ارزيابي ديدگاه هاي فرانتس فانون، ادواردسعيد، و هومي بابا
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استعمار
مقاله امپرياليسم
مقاله مطالعات پسااستعماري
مقاله استعمارزده
مقاله استعمارشده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزاديان رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات پسااستعماري يکي از جدي ترين حوزه هاي مطالعاتي جديد در زمينه فرهنگ کشورهاي در حال توسعه و متمرکز بر رابطه فرهنگ و امپرياليسم در اين کشورها در دوره پس از پايان حاکميت استعماري عمدتا غربي است. امپرياليسم فرهنگي تاثير قاطعي بر تشکيل هويت، شيوه زندگي و زيست فرهنگي مردم در سراسر جهان داشته است. فرانتس فانون، ادوارد سعيد و هومي بابا سه چهره اصلي و شاخص مطالعات پسااستعماري و نيز رويکرد فرهنگي – روانشناختي امپرياليسم به ويژه از منظر شرقي مي باشند. اين حوزه از مطالعات بيش از عوامل اقتصادي، بر نقش عوامل شناختي و فرهنگي تکيه مي کند و با تاکيد بر عامل دانش در مقابل جوامع غربي، غيريت سازي مي نمايد و نه تنها بر عوامل مادي ايجاد سلطه استعماري، بلکه بر نقش گفتمان و ايدئولوژي تاکيد مي کند. نوشتار حاضر ضمن بحث پيرامون مطالعات پسااستعماري، به بررسي انديشه هاي فانون، سعيد و هومي بابا و نيز تاثير و تاثر آن ها مي پردازد.