سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرنوش حاجی زاده – گروه مهندسی معدن ، دانشگاه ارومیه

چکیده:

نتایج آنالیز های ژئو شیمیائی حاصله از میانبارهای سیال و عناصر آلی و غیر آلی موجود در سنگهای کربناته در فیچ / اطر یش برای شناخت ژنز دولو میتها و منیز یتها در این منطقه مورد تجز یه و تحلیل قرار گرفت .. دو لو میتها و منیز یتها در نمودار Na- Cl- Br در قسمت روند رسوب نمک در جائی که نسبت Na/Br و Cl/ Br پایین است قرار دارند . آهکها در این نمودار در نزدیکی ترکیب شیمیائی آب دریا قرار می گیرند . محلولهای گرمابی که تشکیل دو لو میتها را در آهکهای فیچ سبب شده اند منشا و تر کیب خود را از آبهای شور دارند . دوره پرمین به علت داشتن آب و هوای گرم باعث تشکیل این شورابها شده است و در اثر ریفت در این دوره زمین شناسی توانستند ا ین سیالها در پوسته زمین به چرخش در بیایند . این شورابها در اثر چرخش در پوسته زمین و واکنش با سنگهای مسیر خود حالت احیائی و اسیدی پیدا کرده اند و به همین علت توانسته اند Fe را از سنگهای میزبان در خود حل کنند و باعث ایجاد و تشکیل اپی ژنتیکی – متاسوماتیکی دو لو میتها و منیزیتها با مقدار بالای Feدرآهکها شوند .