سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایرج رسا – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
لیلا عبادی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

محدوده مورد مطالعه بین طولهای جغرافیایی ۳۰َ و ۵۸ درجه سانتی گرادتا ۴۵َ تا ۵۸ سانتی گراد شرقی و عرضهای جغرافیایی ۱۵َ ۲۸ درجه سانتی گراد تا ۳۰َ تا ۲۸ درجه سانتی گراد شمالی واقع شده است، این منطقه در شمال غرب برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ نگینستان قرار دارد که از نظر تقسیمات زمینشناسی بخشی از کمربند ارومیه – دختر می باشد. سازندهای این منطقه از نظر سنی مربوط به ترشیاری و کواترنری می باشند. گستره وسیعی از ناحیه را لوکوگرانیت تا گرانودوپیوریت به خود اختصاص داده است که در قسمتهای غربی رودخانه های درگیشیزناغی واحدهای دیابازیک و داکیهای بازالتی تا آندزیت بازالت آنها را همراهی می نماید و باعث تیره تر شدن آن نسبت به بخش شرقی و جنوب شرقی شده است. با بررسی هاوکاوشهایی که در سطح منطقه به عمل آمد و همچنین با توجه به نتایج حاصل از بررسی های زمین شناسی محدودهرودخانه زناغی ، درگیشی و بخشی از رودخانه گوردراز به عنوانمحدوده امیدبخش به جهت مطالعات ژئوشیمیایی انتخاب و معرفی شده است ، شایان ذکر است که در سطح منطقه در قسمتهایی که تراکم سنگهای دیابازیک زیاد است کانی سازی غالب به صورت ملاکیت می باشد. همچنین در دایکهای دیابازیک به وفود کانی پیریت در ابعاد گوناگون چه بصورت پراکنده و چه متراکم مشاهده می شود. دگرسانی موجود در منطقه بیشتر از نوع کوارتزسرسیتی، آرژیلی و پروپلیتی است. در مطالعات ژئوشیمیایی از روش هاله های اولیه استفاده شد و نمونه برداری سنگها به صورت شبکه مستطیلی انجام شدد سپس با استفاده از تکنیک های تک متغیره و چند متغیره پراکندگی و پارامترهای مختلف آماری مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از این پارامترها حد زمینه محلی (۸۶۲ ppm) و آنومالیهای مختلف برای عنصر مس محاسبه شد و درنهایت محدوده غرب شبکه نمونه برداری جهت اکتشافات تکمیلی پیشنهاد می شود.