سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ساسان بهزادی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
محمدحسین آدابی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شهرستان کازرون، ۱۲۵ کیلومتری غرب – جنوب غرب شیراز واقع گردیده است. سری های مربوط به دوران سوم در منطقه به صورت توالی از تاقدیس ها و ناودیس ها آرایش یافته اند.
در این مقاله سعی شده است با مطالعات پتروگرافی و نیز به کمک بررسی عناصر فرعی (Trace Elemente) و ایزوتوپ های پایدار (Stable Isotope) اکسیژن و کربن نتایج بهتری در زمینه مطالعه کربناتها ارائه گردد.
مطالعات پتروگرافی وژئوشیمیاییحاکی از این است که سازند جهرم، علی رغم آنچه که قبلا گزارش شده است، در منطقه در حد فاصل دوسازند پابده و آسماری حضور ندارد. همچنین مشخص گردید که مینرالوژی اولیه سازند آسماری آراگونیتی بوده است.
مطالعات ژئوشیمیایی نشان می دهد که این کربنات ها تحت تاثیر فرآیند دیاژنزمتائوریتی در یک سیستم نیمه بسته (Semi-Closed System) قرار گرفته اند.
رخنمون های سازند آسماری در منطقه در مجموع از ۱۰ میکروفاسیس، مربوط به ۴ کمربند رخساره ای پهنه جزر و مدی ، لاگون، محیط ریف و دریای باز تشکیل گردیده است.