سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل قائم مقامیان –

چکیده:

مطالعات انجام گرفته در محدوده طرح به جهت شناخت الگوی ژئوشیمیاییحاکم در رود کارون و شناخت عناصر و کانی های موجود در سیستم رودخانه ای می باشد. این مطالعات به دو بخش مطالعات آماری تک متغیره و مطالعات آماری چند متغیره تقسیم گشته است که در هر بخش نتایج بدست آمده از آنالیز فلورسانس اشعه ایکس برای ۳۲ عنصر و دیفرکتومتری اشعه ایکس برای ۱۵ کانی موجود برای ۱۲۶ عدد نمونه تهیه شده در محدوده طرح مورد تجزیه و تحلیل آماری (تک و چند متغیره) قرار گرفته اند. بوسیله آزمون پیشرفته آماری آنالیز واریانس مشخص گردید که الگوی ژئوشیمیاییحاکم درمحدوده مطالعاتی ، الگویی مرکب از سه جامعه مختلف است که از سنگهای مادر حوضه آبریزی بوسعت ۶۰/۰۰۰ کیلومتر مربع بوجود آمده اند، هر خانواده به تفصیلمورد مطالعه آماری تک متغیره قرار گرفته و مقادیر آنومالی های احتمالی و حتمی برای هر خانواده در محدوده طرح مشخص شده است. سپس برای کاهش واریانس خطای نمونه گیری و مطالعاتی نمونه ها،نرمالایر گشته و تحت ازمونهای آمای چند متغیره قرار گرفتند. نتایج بدست آمده که هماهنگ با نتایج آماری تک متغیره هستند بصورتنقشه جانمایی برای مطالعات آتی و درک بهتر الگوی ژئوشیمیایی و تعیین مناطق امید بخش در منطقه تهیه گشتند.