سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر هنرجو – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد خوراسگان
عباس علیمحمدی – عضو هیئت علمی گروه سنجش از دور- دانشکده نقشه برداری – دانشگاه صنعتی خواجه نصی
امیرحسین چرخابی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آبخیزداری (استادیار پژوهش)
شهلا محمودی – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران – کرج

چکیده:

حوضه آبخیز گرگک یکی از زیر حوضه هایشمالی رودخانه کاروناست که در غرب شهرکردواقع شدهو منطقه ای کوهستانیو دارای پستی و بلندی زیاد است . برایجدا سازی واحد های ژئومورفولوژیکی در این منطقه، مدل رقومی ارتفاعحوضه از طریق رقومی کردننقشه های توپوگرافی ۲۵۰۰۰/۱ ساخته شد.سپس از روی آن نقشه های شیب ، جهت ،انحنای افقی ، انحنای عمودی ، شاخص توپوگرافی مرکب( سی تی آی) ،و هیل شید تولید گردید.با ترکیب این نقشه هاو سپس با استفاده از طبقه بندی نظارت نشده واحد های ژئومورفولوژیکی موجود در حوضه یعنی لندفرم ها جدا گردید . بین لندفرم های جداشدهاز عکس های هوایی منطقه و واحدهای فوق ارتباط معنی داری مشاهده گردید.در مرحله بعد،دو تپهدر جهات شمالی و جنوبی در این حوضه انتخاب گردید و تعداد ۱۷ پروفیل در واحد های ژئومورفولوژیکی جدا شده حفر گردید. مشاهدات مورفولوژیکی خاک نظیر عمق خاک ، ضخامت سولوم ، وجود و نوع افق های مشخصه و … نیز همبستگی خوبی با نوع لندفرم نشانداد که موید مفید بودن روش مورد استفاده در جدا سازی لندفرمها میباشد.