مقاله مطالعات کاني سنگين و ليتوژئوشيميايي جهت اکتشاف طلا در منطقه محسن ابن علي بروجرد (شمال غرب ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۳ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: مطالعات کاني سنگين و ليتوژئوشيميايي جهت اکتشاف طلا در منطقه محسن ابن علي بروجرد (شمال غرب ايران)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طلا
مقاله کاني سنگين
مقاله اکتشافات ليتوژئوشيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رسا ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: هزاره محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه محسن ابن علي در جنوب شرق شهرستان بروجرد، درشمال غرب پهنه سنندج- سيرجان واقع شده است. اغلب سنگ هاي رخنمون يافته در اين منطقه، توالي آتشفشاني- رسوبي دگرگون شده (رخساره شيست سبز) به سن ترياس است. مطالعـات کاني سنگين به همراه آناليز عناصرکميـاب جز غيرمغناطيسي آن، ويژگي هاي زمين شناسي ناحيه منشا را مشخص نموده است.
در مطالعات کاني سنگين کانيهاي طلا، استيبنيت، سولفور، اورپيمان، مالاکيت و پيريت، مشاهده شده است. کانيهاي سنگين مشاهده شده بر واحدهايي با دگرساني هاي متفاوت و پهنه هاي کانه دار منطبق مي باشند. حاصل مطالعات ليتوژئوشيميايي در منطقه دو نتيجه مهم داشته است: ابتدا بررسي الگوي توزيع عناصر فرعي، کمياب و معرفي منطقه آنومال. دوم بررسي ترکيب و الگوي هاله هاي ژئوشيميايي اوليه و مدل منطقه بندي به منظور پيش بيني احتمال کاني سازي طلا در منطقه. بر اين اساس آنومالي طلا در وسط شبکه ليتوژئوشيميايي درجهت عمود بر امتداد واحدهاي سنگي در متاولکانيکهـاي حدواسط- بازيک با دگرسانيهاي کلريتي- کربناتي، سيليسي و هماتيتي مشخص شده است. ميانگين غلظت عناصر در آنومالي فوق به صورت%(As1)(Au5-Ag74-Sb1471)PPM  مي باشد. در ماتريس همبـستگي، طلا بيشترين همبستگي را با عناصـر ارسنيک، نقره، مس، سرب و روي نشان مي دهد. الگوي هاله هاي ژئوشيميايي اوليه عناصر منطقه بندي قائم با توالي [W-Cr-Co-Mo-V-Bi-Cu-(Au)-Cd-Zn-Pb-Ag-Sb-As-Ba] را در منطقه نشان مي دهند. اين الگو تشابهي را با توالي منطقه بندي هاله هاي اوليه کانسارهاي طلا و فلزات پايه نشان مي دهد. با توجه به تطابق نتايج مطالعات کاني سنگين، مطالعات ليتوژئوشيميايي و بررسي هاي صحرايي، احتمال پتانسيل کاني سازي طلا در منطقه مطالعاتي وجود دارد.