مقاله مطالعات کاني شناسي و ميانبارهاي سيال ذخيره طلاي اپي ترمال شرف آباد، شمال باختر ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: مطالعات کاني شناسي و ميانبارهاي سيال ذخيره طلاي اپي ترمال شرف آباد، شمال باختر ايران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپي ترمال
مقاله البرز – آذربايجان
مقاله طلا
مقاله شرف آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: مينگ پن يوان
جناب آقای / سرکار خانم: عليرضايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپرتو محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سامانه رگه اي اپي ترمال طلادار شرف آباد در شمال باختر ايران و در زون ماگمايي البرز – آذربايجان واقع است. سنگ ميزبان اصلي رگه هاي طلادار، توف، برش و آندزيت پورفيري ائوسن است. دگرساني شامل يک زون سيليسي است که بيشتر به سمت خارج به زون آرژيليک و پروپيليتيک منتهي مي شود. کانه زايي به طور عمده به رگه ها و رگچه هاي سيليسي و سيليسي-کربناتي محدود بوده و توسط زون هاي گسلي کنترل شده است. هجده رگه معدني تشخيص داده شده که طول و عرض آنها به ترتيب از ۱۰ تا ۱۰۰۰ متر و از ۰٫۵ تا ۱۵ متر متغير است. کاني اصلي پيريت همراه با مقاديري کالکوپيريت، اسفالريت و گالن است. طلا به صورت دانه هاي پراکنده و ميکروسکوپي در پيريت و سيليس و در مرز دانه هاي کالکوپيريت، اسفالريت و گالن قرار دارد. سيليس به صورت کوارتز خاکستري، کوارتز سفيد، کوارتز شفاف، اوپال، کالسدوني و مقدار کمي آمتيست است. بر اساس مطالعات کاني شناسي و روابط بافتي، چهار مرحله قابل تشخيص است: پيش از کانه زايي، کانه زايي، پس از کانه زايي و سوپرژن، که طلا و کاني هاي سولفيدي فلزهاي پايه در مرحله کانه زايي تشکيل شده اند. داده هاي ميانبارهاي سيال از اسفالريت و کوارتز خاکستري مربوط به مرحله اصلي کانه زايي، کربنات، و کوارتز شفاف و آمتيست مربوط به مرحله آخر به دست آمده است. ميانبارهاي سيال در کوارتز خاکستري نشان مي دهند که کانه زايي در دامنه دماي ۱۷۰-۲۷۰ درجه سانتي گراد و شوري ۸٫۷-۱ درصد وزني معادل NaCl صورت گرفته است. ميانبارهاي موجود در اسفالريت، معرف دماي همگن شدن ۲۱۵-۲۶۵ درجه سانتي گراد و شوري ۱۵٫۳-۱۰٫۸ درصد وزني معادل NaCl هستند. ميانبارهاي سيال در کربنات، در گستره دمايي ۱۶۰-۲۵۰ درجه سانتي گراد و شوري ۳٫۸-۱٫۵ درصد وزنيNaCl  تشکيل شده است. مقادير کمي آمتيست در مرحله آخر به طور محلي ايجاد شده است که با طلا و فلزهاي قيمتي همراه نيست. ميانبارهاي سيال در اين آمتيست، معرف دماي همگن شدگي ۱۷۳-۲۰۳ درجه سانتي گراد و شوري ۹٫۵-۳٫۵ درصد وزني NaCl هستند. همراهي ميانبارهاي غني از مايع و غني از بخار در برخي نمونه هاي کوارتز و اسفالريت نشان مي دهد که جوشش رخ داده است. رخداد جوشش توسط شواهد بافتي مانند برش هاي گرمابي، کلسيت تيغه اي و آدولاريا تاييد مي شود. داده هاي ميانبارهاي سيال نشان مي دهد که کاني سازي طلا و فلزهاي پايه، در ژرفاي ميانگين ۴۰۰ متري زير سطح ايستابي ديرينه تشکيل شده است. چيرگي دگرساني آرژيليک حدواسط، همراهي طلا با کاني هاي سولفيدي فلزهاي پايه و شوري متوسط ميانبارهاي سيال در شرف آباد، نمايانگر يک سامانه اپي ترمال طلا – نقره و غني از فلزهاي پايه از نوع سولفيدي شدن حدواسط است.