سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان باقرپور – کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشگاه مازندران‌، مربی دانشگاه آزاد اسلامی
عسکر جانعلی زاده – استادیار دانشکدة فنی و مهندسی دانشگاه مازندران
محمود وفائیان – دانشیار دانشکدة مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

عدم کفایت قوانین مکانیک خاک کلاسیک، که عمدتاً بر مبنای مطالعة رفتار خاکهای خشک یا اشباع بنا شده است، مشکلات زیادی در تعیین مقاومت فشاری و برشی خاکهای نیمه اشباع بدنبال داد در این تحقیق، تعداد زیادی آزمایش مقاومت فشاری تک محوری بر روی خاکی ریزدانه در محدودة درجات اشباع ۷۰ الی ۱۰۰ درصد و میزان رطوبت ۱۳ الی ۲۵ درصد انجام گردیده و تاثیرات متقابل درجة اشباع و درصد رطوبت بر مقاومت فشاری محدود نشدة خاکهای نیمه اشباع، بررسی شده است تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشگاهی در سه وضعیت متفاوت شامل: ۱- رابطة مقاومت فشاری محدود نشده با درجة اشباع،۲- رابطة مقاومت فشاری محدود نشده با درصد رطوبت و ۳- رابطة سه بعدی مقاومت فشاری محدود نشده با درجة اشباع و درصد رطوبت، انجام گرفته است. تفسیر همة این نتایج، منجر به پیدایش معادله‌ای تجربی، بین مقاومت فشاری محدود نشده، درجة اشباع و درصد رطوبت خاک شده است ارائة چنین روابطی، نه‌تنها راهنمای مناسبی جهت تخمین مقاومت خاک در شرایط مختلف اجرائی است، بلکه در رفتار شناسیِ وضعیت‌های خشک، نیمه اشباع و اشباع خاک، اطلاعات ارزشمندی ارائه می‌دهد