سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدصادق معرفت – استاد دانشکده عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
رسول رستم شیرازی – کارشناس ارشد عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
سید مسعود حسن زاده شیرازی – کارشناس ارشد عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمد خان محمدی – دکتری سازه دانشکده عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:

برای برآورد میزان آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح قدیمی، پنج نمونه تیر و ستون تحت اثر بارگذاری رفت و برگشتی و یکطرفه آزمایش شده است. نمونه ها با مشخصاتی مشابه ساختمانهای قدیمی ساخته شده است، و مسلح به میلگرد ساده می باشد و خاموت گذاری اندکی را در بردارند. ارتفاع نمونه ها ۸۵۰ میلیمتر می باشد، که با مقیاسهای ۱/۲ و ۳/۸ ساخته شده اند. آزمایش ها نشان داده است که آرایش ترک خوردگی در نمونه های تیر و ستون از الگویی مشابه پیروی می کند و محدودی ترک نسبتا پهن در ناحیه تکیه گاهی تشکیل می شود. طول ناحیه متصل در تیرها تقریبا با نصف عمق مقطعودر ستونها با عمق مقطع برابری می کند. عمده تغییر شکل در فاز غیر خطی به لغزش میلگرد طولی مرتبط است و مقدار آن نیز چشمگیر می باشد. حرکت اصطکاکی صلب نمونه های تیر در محل اتصال به پی، در فاز تغییر شکل های بزرگ، از جمله مشخصات رفتار نمونه ها می باشد، و مقاومت شلاقی میلگردهای طولی سهم عمده ای از مقاومت جانبی را به خود اختصاص داده است. شکل پذیری کلیه نمونه ها ناچیز بوده و از عدد دو تجاوز نمی کند.