سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا نوربالا – دانشکده شیمی، دانشگاه یزد، یزد
حاتم رضایی – دانشکده شیمی، دانشگاه یزد، یزد
منصور نمازیان – دانشکده شیمی، دانشگاه یزد، یزد

چکیده:

انرژی پتانسیل برهمکنش بین مولکولی برای سیستم F2-F2 با استفاده از یک سری از مجموعه های سازگار همبستگی در سطوح نظری QCISD و MP3 ، MP2 بررسی گردید . نشان داده شد که، انرژی پتانسیل برهم کنش نسبت به مجموعه پایه وهمبستگی الکترون حساس است . در تمامی محاسبات برهمکنش، برای حذف خطای پوش مجموعه پایه روش تصحیح از بالا به پایین به کار گرفته شد . عمیق ترین چاه پتانسیل با روش MP2 و مجموعه Aug-cc-pVTZ بدست آمد . مشخصات منحنی انرژی پتانسیل مثل عمق چاه پتانسیل ،موقعیت نقطه کمینه و پهنا در نیمه راه عمق محاسبه و با نتایج حاصل از روش MP2/6-31G* برا ی بررسی اثرات همبستگی الکترون مقایسه گردید .