سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – استادیار – دانشگاه علم و صنعت
محمد هنرپیشه – کارشناس ارشد – دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله ناهمسانی فاصلة بین دو غلتک بصورت تجربی و عددی مورد مطالعه قرار گرفته است . برای این منظور در آزمایشات سعی گردید تا با بوجود آوردن شرایط مورد نیاز، پدیدة شمشیری شدن مورد مشاهده قرار گیرد . این شرایط بگونهایست که نورد با درصد کاهش ضخامت متغیر انجام میشود . بگونهای که شرایط در راستای پهنای ورق و در دو لبة آن متفاوت میباشد . همچنین با مدل کردن شرایط مساله این عیب در محیط شبیه – سازی نیز مشاهده گردید . پارامترهایی از قبیل کرنش پلاستیک، سرعت خروجی ورق، لغزش روبهجلو و ضریب اصطکاک در دو لبة ورق مورد
ارزیابی قرار میگیرد . بعد از انجام آزمایشات و با استفاده از نتایج شبیه – سازی این نکته مشاهده میشود که تمام پارامترهای مذکور در یک لبة ورق حداکثر و در لبة دیگر ورق حداقل میباشد .همچنین با ارائة روشی پروفیل تغییرات لغزش روبهجلو و ضریب اصطکاک در سطح ورق و با انجام آزمایشات مناسب بدست آمده است . در آخرین مرحله نیز شعاع انحناء ورق به دو صورت تجربی و شبیهسازی بدست آمد . مقایسة نتایج شبیه – سازی با نتایج تجربی نشاندهندة اعتبار این نتایج نسبت به نتایج تجربی میباشند .