سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن پهلوانزاده – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
حمید بخشی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
غلامرضا پازوکی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در کار حاضر، تعادل فازی مایع – مایع برای سیستم آب – پروپیونیک اسید – حلال در دماهای مختلف بررسی شده است . برای پیش بینی میزان استخراج پروپیونیک اسید، از حلال دی اتیل
کتون استفاده گردیده است . ابتدا به روش نقطه ابری ) ) Cloud Point Method منحنی بینودال برایاین سیستم بدست آمده، سپس خطوط بستِ تعادلی به کمک آنالیز ( Gas Chromatography ) GC اندازه گیری شد . ضرایب توزیع و انتخاب پذیری بدست آمده برای این سیستم نشان داد که حلال دی اتیل کتون حلال مناسبی برای استخراج پروپیونیک اسید می باشد . همچنین پارامترهای تنظیمی خاص مدل های NRTL و UNIQUAC برای سیستم های مطالعه شده بدست آمده و خطای متوسط هر یک از مدل ها برای تخمین رفتار فازی این سیستم ها محاسبه شد . مقادیر خطای بدست آمده نشان داد که مدل های مذکور تطابق مناسبی با مقادیر آزمایشگاهی دارند