سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا مرادی – استادیار بخش مهندسی شیمی دانشکدة فنی-مهندسی ، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

هیدروژناسیون CO روی کاتالیست ۱۰wt% Co (SiO2-ZrO2 مورد بررسی سینتیکی قرار گرفت و معادلة سرعت به صورت تابعی از دما و فشارهای جزییH و ۲ COبدست آورده شد. مطالعة سینتیکی در یک راکتور بستر ثابت در فشار ٨ بار ودر محدودة دمایی ٢٠٠ تا ٢٣٠ درجة سانتی گ راد در نسب تH2/CO در محدودة ١ تا ٣ انجام ش د.داد ههای این تحقیق تطبیق خوبی با معادلة ساده توانی به صورت :
[فرمول در متن اصلی]
دارد.