سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود قضاوی – استادیار دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین احمدی بیگی – کارشناس ارشد، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید هاشم الحسینی – استادیار دانشکدة مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش اجزاء محدود و با در نظر گرفتن رفتار خطی و الاستیک برای شمع و خاک، رفتار شمع مدفون در خاک در اثر بارهای هارمونیک قائم بررسی م یگردد. فرض م یشود سطح مقطع شمع دایره ای بوده و اتصال کامل بین شمع و خاک وجود دارد. برای اطمینان از صحت کارکرد مدل ابتدا به مدلسازی سیستم شمع- خاک و یافتن مجهولات موجود در آن پرداخته می شود و سپس نتایج بدست آمدة مدل با نتایج عددی پیشرفتة موجود برای شمعهای با جدار قائم مقایسه می گردد تا از درستی نتایج مدلهای ساخته شده اطمینان حاصل شود. همچنین نتایج حل عددی با حلهای تحلیلی ساده و نتایج آزمایشگاهی محدودی که بر روی شمعهای با جدار قائم انجام گرفته مقایسه گردیده است. بررس یهای فوق نشان م یدهد که شبیه سازی انجام شده در این تحقیق قادر است رفتار شمعها را در حد مطلوبی پی شبینی کند. در ادامه، رفتارشمعهای با مقطع متغیر مورد مطالعه قرار می گردد. نتایج بدست آمده از مطالعات پارامتریک نشان م یدهد که با طول و حجم یکسان، شمعهای با جدار مایل دارای عملکرد بهتری نسبت به شمعهای با جدار قائم بوده و با افزایش زاویة میل جداره، دامنة پاسخ را به مقدار بیشتری کاهش می دهند.