سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین غیاثیان – استادیار دانشکدة عمران دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران
نیما نیلی پور – کارشناس ارشد خاک و پی, دانشکدة عمران دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران

چکیده:

در این مطالعه نتایج بد ست آمده از پنج روش طراحی شیبهای دانه ای مسلح شده با مصالح ژئوسینتتیکی (ژئوگریدها و ژئوتکستایلها )برای یک شیروانی نمونه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند . پارامترهای متغیر در این مطالعه زاویة شیب, زاویة اصطکاک خاک, و نسبت فشار منفذی بوده و نتایج بدست آم ده برای فاصلة قائم المانها و طول کل آنها در نمودارهای مجزا ارائه شده اند . این نتایج نشان میدهند که در بیشتر حالات روش میکالوسکی و روش جول به ترتیب بیشترین و کمترین میزان مصالح مصرفی در طراحی را میدهند. لدا روش میکالوسکی را میتوان محافظه کارانه ترین روش طراحی شیبهای مسلح تلقی نمود.