سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمصطفی حسینعلی پور – استادیار دانشکدة مهندسی مکانیک
فضل ا… محقق – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – دانشگاه علم وصنعت ایران – دانشکدة مکانیک

چکیده:

ق ابلیت انفجار ابر بخار ناشی از تبخیر قطرات پاشیده شده از دیوارة یک ظرف استوانه ای عمودی، مورد بررسی قـرار گرفتـه است . جریان متلاطم و متقارن محوری است و قطرات با هوا، تبادل جرم، مومنتوم و انرژی انجام می دهند . با توجـه بـه غیـر دائـم بـودن جریان، تغییرات حجم و غلظت ابر بخار در اثر گذر زمان مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور ایجاد شناخت بهتر از رفتار ذرات مایع و هوا، مطالعة جامعی در زمینة تغییرات بزرگی سرعت، سرعت محوری، سرعت شعاعی، انرژی جنبشی تلاطم، فشار و دما انجام شده است و نتایج حاصله به صورت منحنی هایی ارائه گردیده است