سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صدرالدین امینی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
نعمت مرادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش پترولوژی،دانشگاه تربیت معلم تهران
رضا زارعی سهامیه – عضو هیات علمی دانشگاه لرستان

چکیده:

مجموعة افیولیتی صحنه به عنوان بخشی از توالی های افیولیتی موجود در زون جوش خوردة زاگرس محسوب می گردد . این مجموعه خود جزئی از نوار ۳۰۰۰ کیلومتری می باشد که از سوریه شروع می شود و پس از گذر از جنوب ترکیه و زاگرس به عمان می رود . مجموعة افیولیتی مورد م طالعه به شکل کلی کمانی با تحدب به سمت جنوب غرب در جنوب صحنه قرار دارد . در این مجموعه توالی کامل افیولیتی دیده نمی شود،به طور کلی لیتولوژی های موجود در ناحیه شامل پریدوتیت های هارزبورژیتی،گابروهای ایزوتروپ و میلونیتی و رخنمون کوچکی از توالی پلاژیوگرانیت می ب اشد . سنگ های اولترامافیکی عمدتا ًشامل هارزبورژیت،دونیت،لرزولیت و وبستریت و سنگهای مافیکی شامل گابروی پگماتوئیدی،الیوین گابرو،گابروهای میلونیتی و گابروهای ایزوتروپ می باشد . الیوین ها و پیروکسن های سازندة توالی گابروئی آثاری از دگرشکلی های حرارت بالا را نشان م ی دهند . آثار دگرشکلی های حرارت پائین حاصل فرایند تراستینگ بصورت میلونیتی شدن و ایجاد بافت پورفیروکلاستی در گابروها قابل مشاهده است . بر اساس نمودارهای عناصر اصلی و دیاگرام های عنکبوتی این مجموعه حاصل یک ماگمای بازالت تولئیتی کف اقیانوسی نوع (P or E MORB) P می باشد . شواهد ژئوشیمیائی و پترولوژیکی نشان می دهد که ماگمای سازندة یک ماگمای ساب آلکالن تولئیتی منیزیم بالا بوده است . طبیعت تولئیتی ماگمای درگیر در تشکیل پوستة اقیانوسی و قرار گیری آن در میدان ماگماهای پشتة میان اقیانوسی نوع P بیانگر این است که پشتة قدیمه دارای نرخ گسترشی تند بوده است .