سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امید ناصرقدسی – گروه فیزیک دانشگاه مازندران ، بابلسر
محمد محمودی – گروه فیزیک دانشگاه مازندران ، بابلسر

چکیده:

در این مقاله سطح مقطع همجوشی یون های سنگین در انرژی های کوچکتر و بزرگتر از سد مورد مطالعه قرار گرفته است . سطح مقطع همجوشی را با استفاده از پتانسیل نوکلئون – نوکلئون از نوع مغزی نرم از طریق شبیه سازی به روش مونت کارلو مورد بررسی قرار داده ایم . در این محاسبات نشان داده ایم با استفاده از یک پارامتر آزاد می توان محدوده عمق و مغزی دافعه پتانسیل مغزی نرم را به گونه ای تغییر داد، که سطح مقطع همجوشی حاصل از روش مونت کارلو برای واکنش های مختلف در توافق مناسبی با مقادیر تجربی باشد . همچنین برد پتانسیل مغزی نرم بدست آمده از تحلیل واکنش های مختلف تقریباً یکسان و با برد پتانسیل نوکلئون نوکلئون از نوعM3Y متناسباست