سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
روح الله شاملودشت پاگردی – دانشجوی دکتری اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
هومن راضی – عضو هیئت علمی بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
اسماعیل ابراهیمی – عضو هیئت علمی بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:
امروزه فن آوریها امیکس علاوه بر ایجاد تصویری جامع و روشن از نحوه پاسخ و مقابله گیاه با تنش، راه را برای دست ورزی ژنتیکی ومهندسی گیاهان در جهت بهبود تحمل به خشکی هموارتر نموده است. یکی از روشهای مهم ژنومیکس کارکردی شناسایی و مطالعه ژن های مرتبط با تنشهای غیر زیستی بر پایه توالیهایESTتولید شده از کتابخانههایcDNAاست که از گیاهان در شرایط بدون تنش درمعرض تنش تولید میشوند. در این پژوهش با استفاده از پایگاه های دادهی مختلف، نرم افزارها و ابزارهای بیوانفورماتیک و با بکارگیری روشهای آماری، مقایسه دو کتابخانهESTی مربوط به برگ گیاه دانه روغنی مهم کلزا در شرایط نرمال و تنش خشکی انجام شد. گروهای کارکردی ژنوم و نحوهی فعالیت آن ها مشخص گردید و ژنهای با بیان افتراقی بین دو شرایط شناسایی گردید. در ادامه، ژنهای کد کننده پروتئین کینازها و عوامل رونویسی شناسایی شد و شبکه ژنی بین آنها تعیین گردید. نتایج نشان داد که شبکه تنظیمی پیچیدهای که عمدتا مشتمل بر عوامل رونویسی مربوط به خانواده هایHomeodomain-leucine zipper ،Squamosa promoter-binding protein-like (SPL) MYB و bHLH ، (HD-Zip)در کنار پروتئین کینازهای خانوادهMAPK و SNF1 Related Protein Kinase (SnRK)میباشد، در پاسخ به تنش خشکی شرکت دارد. همچنین به نظر میرسد مسیر علامتدهی و تنظیمی مرتبط با هورمونABAیکی از عمدهترین و مهمتریناجزاء کنترل پاسخ به تنش در گیاه کلزا باشد