سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سلیم الجواد ملاح لیوانی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدهی علوم پایه، گروه شیمی
محمدرضا حسین دخت – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدهی علوم پایه، گروه شیمی
محمدرضا بزرگمهر – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدهی علوم پایه، گروه شیمی

چکیده:

واکنش اپوکسیددار شدن نانولولههای تکدیواره و باز شدن حلقهی اپوکسید ایجاد شده توسط آمینهای نوع اول بررسی شده و در هر دو مورد، و روش ۹۸ اثر قطر و طول نانولوله مورد مطالعه قرار گرفته است . تمام محاسبات با استفاده از نرمافزار گوسین ONIOM (B3LYP/6-31G*:AM1)انجام شد . اطلاعات بهدست آمده نشان میدهند که واکنش اپوکسیددار شدن نانولولههای کربنی تکدیواره واکنشی گرماده با ∆G مثبت است . در واکنش اپوکسیددار شدن، با افزایش قطر نانولوله، گرمای کمتری آزاد میشود . در مقابل، طول نانولوله اثر چندانی بر واکنش اپوکسیددار شدن ندارد . تغییرات آنتالپی باز شدن حلقهی اپوکسید در تمام نانولولهها مقدار مثبتی است . چنین بهنظر میرسد که نانولولههای باریکتر تمایل کمتری برای انجام این واکنش دارند .