سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمان رضایی – دانشگاه هرمزگان
رضا زارعی سهامیه – دانشگاه لرستان
سید وحید شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد

چکیده:

در جنوب خاوری شهرستان بندرعباس، نهشتههای مارنی سازند میشان( میوسن) رخنمونهای وسیعی دارند. از ده رخنمون این نهشته ها، ۱۰۰ نمونه برداشت شد. با انجام آزمایشهای شیمیایی، درصد ۳،P2O5 ،MgO،K2O،Na2O،SO L.O.I و Cd ،SiO2 ،Al2O3 ،CaO ،Fe2O3 ،MnO در ۵۰ نمونه برداشتی تعیین گردید. از سوی دیگر درصد حد روانی LL حد خمیری PL مانده روی الک ۱۴۰ در ۵۰ نمونهی باقیمانده اندازهگیری شد. مقایسه ی نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی و آزمونهای مکانیک خاک بر روی نمونههای برداشت شده با استانداردهای موجود در زمینهی ساخت آجر، نشان میدهد تهیه ی آجرهای رسی از این نهشتهها به شکل اقتصادی وجود ندارد و باید مطالعات تکمیلی بیشتری به منظور تأمین خاک رس مناسب برای تهیهی آجر در استان هرمزگان صورت پذیرد.